Budowa odcinka drogi krajowej nr 74
łączącego DK9 z DK74 – łącznik północny do Obwodnicy Opatowa

/ DATA PODPISANIA UMOWY
NA REALIZACJĘ
30/11/2021 r.
/ WARTOŚĆ UMOWY NA REALIZACJĘ

57 509 068,94 zł
/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

61 534 703,77 zł

/ NAZWA KONTRAKTU

Budowa odcinka drogi krajowej nr 74
łączącego DK9 z DK74 – łącznik północny

/ NAZWA KONTRAKTU

Budowa odcinka drogi krajowej nr 74
łączącego DK9 z DK74 – łącznik północny

Opis inwestycji

Budowa odcinka drogi krajowej nr 74 jest inwestycją o znaczeniu krajowym, znajduje się na liście inwestycji wymienionych w załączniku nr 1do PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025) stanowiącej załącznik do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r.

Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Projektowany odcinek drogi nr 74 łączący drogę nr 9 z drogą nr 74 stanowi istotny element układu drogowego Opatowa (Obwodnicy Opatowa), przejmie ruch z odcinka istniejącej DK9 (z kierunku Radom - Ostrowiec Świętokrzyski) oraz DK 74 - w kierunku na Zamość.

Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem drogi krajowej.

Dla kierowców przejazd przez drogę krajową nr 74 – łącznik północny będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji. Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.

Zakończenie robót przewidywane jest na dzień 13.04.2025 r.